На Светосавском балу у Подгорици прикупљено 700 евра за помоћ у лијечењу обољелом Срђану Роћеновићу

На Светосавском балу у Подгорици прикупљено 700 евра за помоћ у лијечењу обољелом Срђану Роћеновићу

На Светосавском балу одржаном у недјељу 5. фебруара 2017. године, на "Имању Књаз" у Подгорици, прикупљено је у свега пар сати знатна сума новчане помоћи намјењене за лијечење младића Срђана Роћеновића.

Наиме, подсјећања ради, под­го­ри­ча­ни­ну Ср­ђа­ну Ро­ће­но­ви­ћу (31), ко­ји је дви­је го­ди­не не­по­кре­тан, по­треб­на је новчана по­моћ ка­ко би ли­је­че­ње на­ста­вио у Хр­ват­ској. 

Стога су организатори бала дошли на идеју да управо једно овакво вече, гдје је присутан велики број гостију, искористе као добар повод за прикупљање материјалних средстава неопходних за даље лијечење Срђана Роћеновића.

На опште одушевљење, сви гости бала су се у рекордном року одазвали позиву организатора и дали свој прилог, па је осим саборног, културног и забавног карактера ово издање Светосавског бала добило и хуманитарни карактер.

Овом приликом сакупљено је 700 евра.

Ср­ђан ко­ји већ дви­је го­ди­не тр­пи ја­ке бо­ло­ве и ле­жи не­по­кре­тан, тре­нут­но се налази у ја­ко те­шком здрав­стве­ном ста­њу. 
Њега очекује ли­је­че­ње у За­гре­бу и сле­де­ће сед­ми­це би тре­ба­ло да стиг­не од­го­вор од Фон­да здрав­ства око по­кри­ва­ња тро­шко­ва ли­је­че­ња.

Та­ко­ђе, ње­му је при­ли­ком од­ла­ска у За­греб нео­п­ход­на кон­стант­на прат­ња мај­ке, ко­ја не­ма нов­ца за смје­штај и хра­ну. 
Стога, узимајући у обзир цје­ло­куп­ну си­ту­а­ци­ју из ко­је Ср­ђа­но­ва мај­ка не ви­ди из­лаз, овом приликом пуштамо њен апе­л упућен људима до­бре во­ље - односно онима ко­ји су у мо­гућ­но­сти да по­мог­ну, јер како је претходно наведено, Срђану пред­сто­ји ли­је­че­ње ван Цр­не Го­ре.

"Мо­мак у ова­квом ста­њу про­во­ди дви­је го­ди­не с бо­ло­ви­ма, у по­сте­љи у пот­кро­вљу ту­ђе ку­ће. 
Жи­ви­мо као под­ста­на­ри у 26 ква­дра­та попло­ча­них бе­то­ном. 
Мај­ка сам, пре­пу­ште­на са­ма се­би и немогуће је да од ин­ва­лид­ске пен­зи­је од 290 еура, са те­шким здрав­стве­ним про­бле­ми­ма, на ко­је сам при овој му­ци и за­бо­ра­ви­ла, без ичи­је по­мо­ћи на­ста­вим да­ље Ср­ђа­но­во ли­је­че­ње" - из­ја­ви­ла је Ср­ђа­но­ва мај­ка, ко­ју мо­же­те кон­так­ти­ра­ти пре­ко Бан­ке хра­не.

Након недавно успјеле акције за тро­го­ди­шњу Се­ле­ну Ман­дић у којој је за не­пу­них 48 са­ти са­ку­пље­но неопходних 200.000 евра за ли­је­че­ње, са­да је на гра­ђа­ни­ма да у скла­ду са својим мо­гућ­но­сти­ма поново покажу своје јединство и велико срце и по­мог­ну ста­ри­јем су­гра­ђа­ни­ну, ко­ји је дви­је го­ди­не практично у по­сте­љи на­кон неуспјелог лијечења у Црној Гори, а треба напоменути и то да Фонд здрав­ства још ни­је од­лу­чио да ли ће му пла­ти­ти ли­је­че­ње у Хр­ват­ској.

Но, уко­ли­ко ипак тро­шко­ви не бу­ду по­кри­ве­ни, како сазнајемо, хуманитарна Фон­да­ци­ја „Бу­ди ху­ман” ће бити у прилици да отво­ри до­на­тор­ску ли­ни­ју. 
До та­да, Ср­ђа­ну су при­је­ко по­треб­на новчана средства.

Новац за помоћ Срђану, можете уплатити на жиро рачун Хипотекарне банке 520031000000130251 на име његове мајке Мире Ћирковић.

Борис Мусић

На Светосавском балу у Подгорици прикупљено 700 евра за помоћ у лијечењу обољелом Срђану Роћеновићу