Вјеронаука

Вјеронаука

 

ШКОЛЕ ВЈЕРОНАУКЕ САБОРНОГ ХРАМА ХРИСТОВОГ ВАСКРСЕЊА У  ПОДГОРИЦИ

Почела са радом благословом Његовог Високопреосвештенства Архиепископа цетињског и Митрополита црногорско - приморског Г. Амфилохија 2004. године.
За првог вјероучитеља постављен је тада студент Богословског факултета Мирчета Шљиванчанин. 
При школи вјеронауке постоје два дјечја хора: предшколске дјеце „Васкрсењко“ и хор основаца и средњоколаца „Свети Козма Етолски“. 
Вјероучитељ је Павле Божовић, дипл.правник и студент Богословског факултета. 
Хоровођа  је Ана Ненадић, професор музике.

При овој шко­ли дје­лу­ју три гру­пе по­ла­зни­ка, ко­ји су по­ди­је­ље­ни пре­ма уз­ра­сту.
Нај­мла­ђу гру­пу чи­не дје­ца до осам го­ди­на, за­тим је ту гру­па у ко­јој су дје­ца од 8 до 14 го­ди­на, а у тре­ћој су мла­ди од 14 до 18 го­ди­на.
По­ред ових фор­ми­ра­на је и гру­па ко­ју чи­не сту­ден­ти, а ко­ја, на­рав­но, под­ра­зу­ми­је­ва мно­го озбиљ­ни­је раз­го­во­ре о вје­ри.
Сва дје­ца чла­но­ви су и два хо­ра ко­ји дје­лу­ју у окви­ру ове шко­ле вје­ро­на­у­ке, „Вас­кр­сен­ка“ – за нај­мла­ђе и „Св. Ко­зма Етол­ски“ – за ста­ри­ји уз­раст.

​Званични сајт вјеронауке при Саборном храму :

http://vjeronauka.me/